Unfoldwaande ynteresse foar it hjoeddeiske

Unfoldwaande ynteresse foar it hjoeddeiske  (libje by de dei)  

 1. Chestnut Bud  Knop fan ’e kastanje Aesculus hippocastanum
  Negative gemoedstastannen: hieltyd deselde flaters meitsje, learproblemen, foarúttinke, hieltyd opnij jin fersinne, net leare fan ûnderfinings fan eartiids.
  Positive gemoedstastannen: wiisheid troch evaluaasje en yntegraasje fan eigen ûnderfinings.
 2. Clematis   Boskklematis  Clematis vitalba
  Negative gemoedstastannen: ôfwêzich, dreamerich, ûnferskillich.
  Positive gemoedstastannen: yn it hjir en no libje, beide fuotten op ’e grûn, ekspresje fan talint.
 3. Honeysuckle  Papsûger Lonicera caprifolium
  Negative gemoedstastannen: ûnwennigens, libje yn it ferline, nostalgy, spyt, tekoart oan takomstperspektyf.
  Positive gemoedstastannen: libje yn hjoeddedei, takomstrjochte mei it ferline as basis.
 4. Mustard   Krôde  Sinapis arvensis
  Negative gemoedstastannen: depresje mei ûnbekende oarsaak, swiermoedich fiele sûnder dúdlike reden.
  Positive gemoedstastannen: bliidmoedigens, ynerlike rêst en libbensnocht.
 5. Olive   Oliif   Olea europaea
  Negative gemoedstastannen: ynein, deawurch,ôfmêd, lichaamlik en geastlik  tenein wêze.
  Positive gemoedstastannen: gemoedsrêst, enerzjy wer opladen.
 6. White Chestnut  Kastanje  Aesculus hippocastanum
  Negative gemoedstastannen: eat oer male, soargen ha, prakkesearje, aaklike tinsen, ûnferwurke konflikten.
  Positive gemoedstastannen: ûntspannen, konsentraasjefermogen, geastlike rêst, libje yn it hjoeddeiske.
 7. Wild Rose Kantsjeroas Rosa canina
  Negative gemoedstastannen: apaty, berêsting, tekoart oan motivaasje, sleau, passiviteit.
  Positive gemoedstastannen: doelfêst, ambisjeus, ynerlike motivaasje, entûsjasme.