Te bot yn noed sitte oer it wolwêzen fan oare minsken

Te bot yn noed sitte oer it wolwêzen fan oare minsken  (Swier libje of libje en  libje litte)  

 1. Beech    Boek     Fagus sylvatica
  Negative gemoedstastannen: te kritysk, kritysk feroardielje, unferdraachsum, yntolerant, strang, synysk, arrogant.
  Positive gemoedstastannen: ferdraachsum en tolerant, begryp hawwe foar it  oars wêzen fan oaren.
 2. Chicory    Sûkerei     Cichorium intybus
  Negative gemoedstastannen: bemuoisiik, it goed bedoele, besitterich,skoalmastereftich, jaan om te krijen.
  Positive gemoedstastannen: ûnbaatsuchtige, hertlike, leafdefolle soarch dêr’t romte is foar oaren.
 3. Rockwater    Boarnewetter
  Negative gemoedstastannen: hege easken oan jinsels en oare minsken stelle, hurd foar jinsels wêze, útblinke yn prinsipes, perfeksjonistysk.
  Positive gemoedstastannen: linich fan geast, jinsels oannimme om sa fan it libben genietsje te kinnen.
 4. Vervain    Ferbena    Verbena officinalis
  Negative gemoedstastannen: te entûsjast, net ta rêst komme kinne, koppich  en opstannich by ûnrjocht, ynerlik ûnrêstich.
  Positive gemoedstastannen:  en lykmoedige, linige iepen geast, ûntspannen, mear ‘wêze’ as ‘dwaan’.
 5. Vine      Wynstôk     Vitis vinifera
  Negative gemoedstastannen: dominant, ien dy’t graach regelje mei, in bok wêze, autoritêr, steech wêze, ambisjeus, unbûchsum.
  Positive gemoedstastannen: mei earbied foar oaren, wize en begrypfolle autoriteit.