Oergefoelich foar ynfloeden en ideeën

Oergefoelich foar ynfloeden en ideeën   (Bliuw by josels) 

 1. Agrimony   Giel leverkrûd   Agrimonia eupatoria
  Negative gemoedstastannen: ferhoalen soargen, it grau ha oan spul, soargen ferbergje efter in blier masker.
  Positive gemoedstastannen: wier optimisme, it uterjen fan wiere gefoelens mei min- en plus punten.
 2. Centaury    Sentaulis    Centaurium umbellatum
  Negative gemoedstastannen: josels fuortsiferje, gjin eigen grinzen, erkenning wolle, tekoart oan kriich, net ‘ nee’ sizze kinne, elkenien behage wolle.
  Positive gemoedstastannen:fermogen om foar jinsels op te kommen, assertyf, bewust goederjousk.
 3. Holly    Huls(t)     Ilex aquifolium
  Negative gemoedstastannen: jaloersk, oergeunstich, lilkens, haat, grime.
  Positive gemoedstastannen: jin hert iepenstelle, tolerant en leafdefol wêze, goederjousk en moedich.
 4. Walnut   Wâlnút    Juglans Regia
  Negative gemoedstastannen: ûnwis, ferlet fan beskerming by grutte feroarings yn it libben.
  Positive gemoedstastannen: stânfêstens, ûnôfhinklikens, beslissingsfermogen, gefoel fan eigenwearde, oanpassingsfermogen