Iensumens

Iensumens   (meitsje kontakt mei oaren)

 1. Heather   Strûkheide    Calluna vulgaris
  Negative gemoedstastannen: allinnich oer jinsels prate kinne, benaud wêze foar syktes, egosentrisme, in hekel ha oan allinne wêze, rabbelskûte.
  Positive gemoedstastannen: altruísme, reeëns om te lústerjen, empatysk fermogen.
 2. Impatiens    Grutte balsemyn     Impatiens glanduligiera
  Negative gemoedstastannen: ungeduldich, kidelich.
  Positive gemoedstastannen: ûntspannen, geduldich, tolerant en sêftmoedich nei oaren ta.
 3. Water Violet     Wetterpinksterblom     Hottonia palustris
  Negative gemoedstastannen: grutsk, oaren op ôfstân hâlde wolle, efterhâldend, oaren toar bejegenje.
  Positive gemoedstastannen: iepen en tsjinstich nei oaren ta, spontaan, kontaktfeardich.