Eangst

Eangst  (Jins soargen oerwinne)

 1. Aspen   Esp    Populus tremula
  N
  egative gemoedstastannen: net te beneamen eangsten, net feilich fiele, aaklige foargefoelens, earne oeryn sitte sûnder oanwiisbere grûn.
  Positive gemoedstastannen: selsbetrouwen en iepenens, in gefoel fan feiligens.
 2. Cherry Plum    Kersprûm   Prunus cerasifera
  Negative gemoedstastannen: ekstreme spanning, neilbite, bêdpisje, kontrôleferlies en opstigings, fertwiveling, grime.
  Positive gemoedstastannen: kleare geast, selskontrôle, iepenens en ynerlik ûntspannen.
 3. Mimulus    Maskerblom   Mimulus guttatus
  Negative gemoedstastannen: beneambere eangsten, soargen oer bekende saken, ferlegenens en senuweftich gefoel.
  Positive gemoedstastannen: mear wis fan jinsels, moed.
 4. Red Chestnut    Reade kastanje   Aesculus carnea
  Negative gemoedstastannen: tefolle soarch ha foar oaren, foaral foar famylje en freonen.
  Positive gemoedstastannen: betrouwen ha yn de ûnderfining en it oardiel fan oare minsken, ûntspannen.
 5. Rock Rose   Sinneroaske    Helianthemum nummularium
  Negative gemoedstastannen: panyk, sterke, soarchlike gefoelens, skrik, aaklike dreamen.
  Positive gemoedstastannen: moed, selsferleagening