Bloesems van A tot Z

Agrimony ( Agrimonia eupatoria )

Agrimony mensen zijn voortdurend op de vlucht voor zichzelf omdat ze grote angst hebben voor de diepten van hun eigen innerlijk. Ze zijn buitengewoon gevoelig, hebben grote behoefte aan harmonie en gaan sterk gebukt onder alle mogelijke vormen van negativiteit. Naar buiten toe tonen zij iedereen steeds een zorgeloos en tevreden gezicht. Ze zijn altijd goed gestemd en in voor een grap. Met hun schijnbare vrolijkheid proberen zij echter alleen de aandacht af te leiden van hun zorgen en problemen, die hun kwellen zodra ze weer alleen zijn. Omdat ze menen dat zij het gevoel van rust en stilte niet kunnen verdragen, vluchten zij in activiteit en opwinding. Ze verdringen hun innerlijke realiteit soms met drank en drugs en hebben mensen om hen heen nodig. Zo verliezen ze in toenemende mate het contact met het besef van wie ze nu eigenlijk zijn. Vooral ’s avonds kort voor het inslapen voelen ze in hun innerlijk een gevoel van onrust dat hun herinnert aan hun verdrongen angsten en zorgen. Omdat deze mensen in de omgang met anderen voortdurend bang zijn dat zij teveel van zichzelf laten zien, blijven hun relaties altijd tamelijk oppervlakkig. Ze zijn niet in staat om diepgaande relaties te onderhouden; van ziel tot ziel. Een Agrimony gesteldheid is vaak een gevolg van een acute noodtoestand en symboliseert de persoonlijke conflictverwerking. Dit kan al in de kindertijd besloten liggen als de ouders bijvoorbeeld weinig tijd voor het kind hadden en hij zelf moest leren met de dingen in het reine te komen.

 •  De geestelijke druk waaronder deze mensen staan en hun innerlijke rusteloosheid blijken uit nerveus trommelen met de vingers, trillende handen, spiertrekkingen, tics, tandenknarsen, moeilijk in kunnen slapen. Door verkramping ontstaan klachten die vasthouden aangeven zoals; verstopping, nerveuze blaasklachten. Pijn bij het urineren geeft aan dat het loslaten als pijnlijk wordt ervaren.

Aspen  ( Populus tremula )

Mensen die Aspen nodig hebben, lijden aan ongegronde angst. Ze hebben angst dat er iets gruwelijks kan gebeuren. De angst is onbehaaglijk en de persoon laat zich steeds meer door de angst overheersen en raakt zelfs in paniek. Er is panische angst in het donker. De persoon heeft nachtmerries en angst voor wat hij gedroomd heeft; de angst uit de droom blijft na ontwaken bestaan en de angst nog eens een nachtmerrie te krijgen, belet hem weer in te slapen. Er is angst voor lijfelijk geweld, voor overvallen, verkrachting, mishandeling. De persoon leeft in constante angst; heeft angst voor verzonnen dingen die zonder reden tot paniek kan uitgroeien. De bloesem Aspen vertegenwoordigt de angst voor al wat concreet niet te begrijpen is. Het is een angst die speciaal bij nadenken over religie en dood optreedt. Aspen mensen houden zich veel met deze thematiek bezig en vergroten daarmee hun eigen angst. Het Aspen beeld is een mengsel van fascinatie door occulte verschijnselen en de angst ervoor. Het valt hen zo moeilijk zich van deze angsten te ontdoen omdat ze onbewust vrezen daardoor de ervaring met occulte verschijnselen kwijt te raken. Aspen mensen zijn uiterst sensitief en vaak mediamiek begaafd. Daarin schuilt een ernstig gevaar want mediamieke begaafdheid en combinatie met angst trekt juist die duistere krachten aan waarvoor de persoon bang is. Er kunnen verschijnselen optreden als; bezetenheid, angstvisioenen, demonische gezichten zien, hallucinaties enzovoort. Hun verbeelding berust op reële invloeden uit een niet zichtbare fijnstoffelijke bestaanssfeer.Doordat ze deze ervaringen niet kunnen plaatsen komen er door de angst, voorstellingen bij hen op die het raadselachtige en beangstigende proberen te verklaren. Hierbij worden ( op grond van de geestelijke uitzonderingssituatie) in het onderbewustzijn opgeslagen impulsen en oerangsten geactiveerd die de ervaring omzetten in een vermenging van waan en astrale werkelijkheid. De persoon moet leren leven met zijn sensitiviteit want het gevoel niet begrepen te worden of zelfs voor gek verklaard te worden, wekt bij hem nog meer angst. De persoon moet leren zich bewust van zijn occulte verschijningen los te maken, dat wil zeggen bewust elders te kijken. De astrale invloeden kunnen de persoon alleen deren als hij er zich voor openstelt, wat hij doet doordat hij angst heeft. Maakt hij zich los van de angst dan zullen ook de verschijningen weggaan. De angst versterkt de sensibiliteit en legt dan contact met wat ze zien. Ze kunnen maar één ding doen; er zich bewust los van maken.

Beech  ( Fagus sylvatica )

Beech mensen zien alleen de fouten van anderen en ergeren zich al aan kleinigheden. Zelf vinden ze zich welhaast onfeilbaar en op grond daarvan schijnen ze te denken dat zij het recht hebben om anderen te bekritiseren, standjes te geven of zich vrolijk over hen te maken. Hiertoe hebben zij vaak een stekelig soort humor ontwikkeld die door de ander soms als krenkend wordt ervaren. Als zij zelf betrokken zijn bij tegenspoed van iemand anders, ergeren zij zich mateloos aan zijn of haar vermeende domheid en reageren dan overtrokken door deze persoon te beledigen en vernietigende opmerkingen aan diens adres te maken. De meer introverte Beech typen laten van hun intolerante houding naar buiten toe weinig merken; zij kijken in gedachten neer op anderen. Hoewel zij zich op dezelfde lichtgeraakte manier aan andermans fouten ergeren, kroppen zij hun woede op waardoor zij vaak te kampen hebben met innerlijke spanningen.

 • De intolerante mentaliteit doet zich mettertijd ook in het lichaam gelden dat nu uiterst heftig gaat reageren op kleinigheden en tegen als zodanig volmaakt onschadelijke stoffen als stuifmeel, huisstof en veren in verweer komt. De ‘allergie’ voor tekortkomingen van anderen is in het lichamelijke overgegaan.

Centaury  ( Entaurium umbellatum )

Centaury mensen zijn beminnelijke en hoffelijke mensen die vanwege hun meegaandheid en hulpvaardigheid bij iedereen populair zijn. De motivatie hierachter is het verlangen naar erkenning, naar geliefd zijn. Uit angst iemand te kwetsen en zodoende erkenning en liefde te verspelen, ontzien ze anderen vaak in een mate die de eigen wil uitschakelt. Centaury mensen geven vaak een slappe handdruk.  Centaury heeft in diepere zin te maken met begrenzing. Zowel met  begrenzing in het persoonlijk als in het energetisch vlak. In het persoonlijke vlak gaat het om begrenzing van de eigen wil tegenover die van een ander. Lukt dit niet dan komt betrokkene onder invloed van een krachtiger persoonlijkheid. In het energetisch vlak gaat het om de begrenzing van het eigen energieveld tegenover de omgeving. Is die begrenzing er niet, dan is de betrokkene overgeleverd aan schijnbare en onverklaarbare zwaktetoestanden. Betrokkene wordt bijvoorbeeld in het bijzijn van anderen moe en slap. Centaury is in combinatie met Walnut een voortreffelijk middel om zich tegen beïnvloeding uit de zogenaamde astrale sfeer te beschermen.  Centaury sluit en stabiliseert de aura. Centaury is één van de belangrijkste Bachbloesems, het helpt om de eigen wil te ontwikkelen en te gebruiken en in de ware zin van het woord een zelfstandig leven te leiden.

Cerato ( Ceratostigma willmottiana )

Cerato mensen zijn zeer weetgierig en ijverig en vaak is er een grote informatie-honger. Ze stellen geen vertrouwen in hun eigen oordeels- en beslissingsvermogen en vragen daardoor voortdurend anderen om raad. Hoewel zij in principe twijfelen aan hun eigen mening, proberen zij ook bevestiging van derden te krijgen als zij in feite wel zeker van hun zaak zijn. Hierdoor maken zij op anderen een besluiteloze indruk, alsof ze geen
eigen standpunt innemen. In principe is er sprake van een grote onzekerheid vooral ten opzichte van eigen oordeels- en beslissingsvermogen. De oorzaak van deze innerlijke onzekerheid en onzelfstandigheid is de weigering van de persoon om impulsen uit hun eigen innerlijk te aanvaarden.
In plaats daarvan zoekt men de waarheid in de buitenwereld. Inspiratie en intuïtie worden uit onzekerheid voor een deel bewust verdrongen. Deze mensen moeten leren te luisteren naar hun innerlijke stem, hun eigen beslissingen nemen en bereid zijn de verantwoordelijkheid er voor te dragen. Daartoe behoort ook de bereidheid fouten te maken en ervoor te staan.

Cherry Plum  ( Runus cerasifera )

Cherry Plum is geïndiceerd voor mensen die psychisch onder grote druk staan en bang zijn dat zij hun zelfbeheersing zullen verliezen doordat ‘alle stoppen doorslaan’. Ze hebben het gevoel psychisch op een kruitvat te zitten dat elk moment kan exploderen. De angstvoorstelling dat zij in een psychische uitzonderingstoestand zullen belanden waarin zij tot alles in staat zijn, drijft hen tot wanhoop. Ze worden gekweld door de aan paniek grenzende angst dat zij niet langer bestand zullen zijn tegen de innerlijke druk en dan tegen hun wil gruwelijke dingen zullen doen. De aanblik van een mes wekt bij hen bijvoorbeeld de associatie dat ze het mes zullen nemen om iemand die toevallig in hun buurt staat ermee te doden of hunzelf willen snijden. Als ze op een hoge toren staan, worden ze overvallen door de fixatie dat ze naar beneden moeten springen. Vaak is het alleen een plotselinge aanvechting om iemand van de trap te gooien o.i.d. Betrokkene probeert met de grootst mogelijke inspanning dit soort impulsen uit het eigen innerlijk te onderdrukken omdat ze hem angst aanjagen.

 • Dit alles leidt tot een extreme toestand van psychische verkramptheid en stress die tot expressie kan komen in de vorm van allerlei dwangmatige handelingen, nerveuze tics en niet te onderdrukken spiertrekkingen.

In de Cherry Plum toestand kan een zelfmoord spontaan en onverwacht plaatsvinden, door een paniekhandeling zijn ze tot suïcide in staat.  De persoon klaagt dat hij het niet lang meer volhoudt, dat wordt doorgaans niet ernstig genomen! De acute Cherry Plum gesteldheid treedt vaak nog
jaren op na drugsgebruik.

Chestnut Bud  ( Aesculus hippocastanum )

Chestnut Bud mensen trekken maar moeizaam lering uit hun eigen fouten. Als gevolg van hun onoplettende en oppervlakkige aard ontgaat hun heel wat in het leven waardoor ze noodgedwongen steeds weer dezelfde fouten moeten begaan om er iets van te leren. Typerend voor deze mensen is dat ze voor heel veel dingen warm lopen maar daarentegen weinig belangstelling tonen voor de dingen van alledag. Ze kunnen vaak geweldige plannen maken en overwegen ondertussen al wat ze daarna zullen gaan doen al zijn ze aan die die eerste plannen nog niet eens begonnen. Om die reden zijn ze vaak ongeconcentreerd en vergeetachtig en doen ze hun werk niet zorgvuldig. Dikwijls beginnen ze aan meer dingen tegelijk zonder ook maar iets af te maken. Onaangename dingen, die hen nu niet boeien, leggen ze eenvoudig terzijde met het voornemen ze later te doen als ze er meer zin in hebben. Het eigenlijke werk blijft liggen. Het gedrag van deze mensen staat in het teken van de vlucht voor alles wat onaangenaam of oninteressant is, vaak ook voor zichzelf. Ze jagen hunzelf constant innerlijk op door telkens nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën, nieuwe toekomstplannen. Het door hen zelf veroorzaakte teveel aan prikkels leidt tot stoornissen in hun concentratie, tot een slecht geheugen en tot het onvermogen aan de eisen van het dagelijks leven te voldoen.

 • Deze geestelijke houding uit zich ook in lichamelijke klachten die steeds terugkomen alsof de persoon dezelfde fout elke keer in zijn lichaam moet herhalen. Veel Chestnut Bud lijders ontwikkelen lichamelijke ziekteverschijnselen telkens na dezelfde geestelijke overwegingen. Ook klachten bij het lopen zijn symbolisch voor het feit dat ze voortdurend voor iets willen weglopen.

Chicory  ( Cichorium intybus )

Chicory mensen worden gekenmerkt door overdreven zorgzaamheid en de neiging om anderen te bemoederen. Ze zijn hulpvaardig en verwijzen hun eigen behoeften vaak naar de achtergrond om hun partner te plezieren. Het is alsof het hen nauwelijks interesseert of betrokkene wel of niet gediend is van zoveel roerende zorg; integendeel, ze dringen anderen hun weldaden op en delen ongevraagde adviezen uit. Als die in de wind worden geslagen, reageren ze beledigd. Vaak geven ze zich als gevolg van vermeende ondankbaarheid over aan zelfmedelijden en proberen met hun tranen de ander moreel onder druk te zetten. Als die vlieger niet opgaat, klagen ze over kwaaltjes en pijntjes om op die manier aandacht en genegenheid af te dwingen. Niet zelden worden ze dan werkelijk ziek. Kenmerkend hiervoor zijn spontane migraine aanvallen, hartklachten of astma aanvallen, kortom het zijn altijd aandoeningen die anderen flink bang maken. Deze gedragsvorm kan al worden waargenomen bij kinderen die bijvoorbeeld over buikpijn klagen zodra zij hun zin niet krijgen. Deze mensen maken de eigen kinderen voortdurend verwijten en dreigen hen liefde te onthouden en om dezelfde redenen wijzen deze mensen vaak de seksuele toenaderingen van hun partner af. Kinderen van dit soort ouders hebben het gevoel klem te zitten, geen lucht te krijgen wat zich vaak in lichamelijke aandoeningen uit zoals astma. Chicory mensen zijn zich doorgaans niet van hun toestand bewust. Een teken is dat ze heel slecht alleen kunnen zijn. Als ze van iemand houden, willen ze die persoon het liefst voortdurend om hen heen en ook worden ze keer op keer geplaagd door verlatingsangst. Het Chicory patroon laat zich het best karakteriseren als vlucht voor zichzelf in anderen. Chicory mensen maken anderen van zich afhankelijk want ze zijn zelf van die afhankelijkheid afhankelijk, anders komt hun leven zinloos over.

 •        Chicory mensen die hun zin niet krijgen doen soms een poging tot zelfmoord. Vantevoren heeft de persoon met zelfmoord gedreigd. De zelfmoordpoging wordt zodanig voorbereid dat de persoon tijdig gevonden wordt.

Clematis  ( Clematis vitalba )

Clematis mensen zin dagdromers. Ze zijn er geestelijk niet bij, dromen met open ogen en leven meer in hun fantasiewereld dan in de werkelijkheid. Ze zijn voornamelijk bezig met fantasieën, dagdromen, wensvoorstellingen. Dit heeft dan voornamelijk te maken met de toekomst. Ze tonen weinig belangstelling voor de situatie in het nu en ontvluchten de ‘ruwe’ werkelijkheid in een droomwereld waar alles veel mooier en harmonischer schijnt. Omdat hun gedachten voortdurend afdwalen, kunnen ze zich slecht op hun werk concentreren en laten ze zich gemakkelijk afleiden. Op hun omgeving maken ze een verstrooide en ongeïnteresseerde indruk. Wat het meest opvalt is hun vergeetachtigheid die te herleiden is tot hun fundamentele gebrek aan belangstelling voor zaken om hen heen. Hun droom- en fantasiewereld neemt hen deels zo sterk is beslag dat ze zich in het alledaagse leven nauwelijks kunnen handhaven. Wanneer ze ziek worden, zullen ze nauwelijks moeite doen om beter te worden. In bed liggen en dromen is aantrekkelijker dan wat het werkelijke leven hen te bieden heeft. Ze slapen toch al veel want ze hebben niet het gevoel daardoor iets mis te lopen. Ze trekken zich het liefst uit gezelschap terug om alleen te kunnen zijn met hun gedachten. Ze hebben een zekere affiniteit met de dood doordat er aan het leven geen bijzondere betekenis wordt toegekend. De bloesem Clematis haalt het bewustzijn terug en is een waardevol hulpmiddel bij bewusteloosheid, flauwvallen of beroerte. Het kan in noodsituaties soms levens redden.

 •       Clematis mensen lijden vaak aan gezichts- en gehoorstoornissen; het lichaam probeert langs die weg het gebrek aan belangstelling voor de buitenwereld tot uitdrukking te brengen. Ze struikelen en vallen makkelijk, vaak kleine ongelukjes; ze zijn niet volledig van hun omgeving bewust. Gebrekkige doorbloeding, koude handen en voeten, bleke gelaatskleur; wijzen erop dat de persoon niet actief aan het leven deelneemt.

Crab Apple ( Malus pumila )

Crab Apple mensen zijn gewetensvolle, keurige mensen. In hun pogen alles volmaakt goed te doen overdrijven ze vaak op een pietluttige manier. Het resultaat is hygiënisch fanatisme en perfectionisme. Ze voelen vaak afkeer voor materiele zaken zoals vuil, bacteriën, zweet, andere uitscheidingen van het lichaam en voor mentale verontreiniging zoals onfrisse gedachten en slechte neigingen. Tegen elke soort wanorde verzetten ze zich en ze komen pas innerlijk tot rust als alles weer op zijn plaats is. De innerlijke vervuiling wordt overgedragen op de omgeving waarin elke vorm van verontreiniging fel wordt bestreden. Alles wat we evenwel in onze omgeving bestrijden is in feite precies datgene dat ons in onszelf hindert. De persoon vecht voortdurend tegen zijn als vijandig ervaren omgeving en dat op alle niveaus tegelijk.

 •        Deze afweerhouding manifesteert zich lichamelijk als allergie. Crab Apple kan worden toegepast bij vormen van huiduitslag, allergieën en geïnfecteerde wonden. Het middel wordt daarbij uitwendig gebruikt in de vorm van kompressen, zalven of zalfverbanden. Ook ter voorkoming van ontsteking of bij beginnende infectie bewijst het goede diensten.

Kernzin: ontwikkeling tot vijandigheid jegens het leven.

Elm  ( Ulmus procera)

Een acute Elm gesteldheid treedt op onder omstandigheden waarin er op zeker ogenblik te hoge eisen aan iemand gesteld worden. De persoon voelt zich overbelast en meent zijn taak niet meer aan te kunnen. Vaak gaat het om bekwame, flinke mensen die normaal hun werk zonder veel moeite aankunnen maar de taken zijn hun op dat ogenblik boven het hoofd gegroeid. De oorzaak van de overbelasting kan zijn dat de omgeving hogere eisen is gaan stellen (tijdens examen, bij promotie, situaties die een hoge mate van verantwoordelijkheid meebrengen, tijdnood door termijnstelling, er plotseling alleen voor staan). Of dat de persoon niet meer is opgewassen tegen de door hemzelf ingestelde prestatiedwang. Mensen die Elm nodig hebben, verliezen als gevolg van een acute overbelasting hun zelfvertrouwen maar dit is voor korte tijd. De inzinkingen treden bij Elm alleen op in verband met de te hoge eisen en het gevoel daartegen niet opgewassen te zijn. Elm gesteldheden worden in het algemeen gekenmerkt door een plotseling wegvallen van de psychische en deels ook fysieke krachten. Als bijverschijnselen kunnen optreden:

 •          Mentale black-outs, nerveuze klachten bij het slikken, concentratie-stoornissen, hoge mate van nervositeit, bloedsomloop klachten, nerveuze hartkloppingen, zenuwinstortingen, plotseling verlies van bewustzijn.

Gentian ( Gentiana amarella )

Gentian mensen zijn eeuwige pessimisten. Ze twijfelen aan alles en iedereen en hebben voor hun negatieve houding vaak een logische motivering. Bij moeilijkheden van buitenaf raken ze gauw ontmoedigd en neerslachtig. Op grond van hun vrees dat het toch wel verkeerd zal aflopen, hebben ze de neiging te vroeg op te geven maar vaak is het juist die negatieve verwachtingshouding die succes in de weg staat. Ondervinden deze mensen tegenslagen in gezin, beroep of treedt er ziekte op, dan stort hun wereld dadelijk in. Zelfs kleine tegenslagen kunnen ze moeilijk verwerken en ze zijn dan ook nogal eens depressief. Er zijn ook Gentian mensen die zeggen alles positief te zien; ze verwachten wel moeilijkheden en frustraties maar ze weten het zeker dat ze het klaar zullen spelen. Maar het verwachten van moeilijkheden is ook een negatieve mentaliteit. Ook zijn er Gentian mensen die beweren niet negatief te zijn maar kritisch en sceptisch. Ook dit is een negatieve houding en scepsis is vaak (onbewust) bedoeld als zelfbescherming en wordt gebruikt om kracht voor te wenden. Vaak ligt hier een gebrek aan zelfvertrouwen aan te grondslag.

 •         Gentian is het middel tegen exogene reactieve depressie; dat wil zeggen een diepe neerslachtigheid dat door een gebeurtenis of een uitwendige situatie wordt veroorzaakt.

Gentian mensen hebben geen vertrouwen in de basis van hun bestaan daardoor maken ze zich vooral zorgen over problemen in de toekomst. Hun verwachting dat er vroeg of laat moeilijkheden zullen komen, heeft een verlammende werking op hun daadkracht. Ze schijnen het feit dat hun negatieve verwachtingen vaak de eigenlijke oorzaak van hun mislukkingen zijn volledig over het hoofd te zien.

Gorse ( Ulex europaeus)

Gorse is de bloesem voor hen die na vele fiasco’s de moed in een schijnbaar uitzichtloze situatie kwijt zijn. Ook bij langdurige ziekten, waarbij er geen hoop op beterschap meer is en de persoon niet meer in redding gelooft, is Gorse uitstekend. Deze mensen lijden aan diepe wanhoop, alles komt hen somber en leeg voor. Ze hebben al veel geprobeerd en daarbij zoveel teleurstellingen ondervonden dat ze niet meer verder willen. Elke verdere inspanning lijkt hun zinloos, er is toch niemand die hen nog kan helpen. Ze beklagen zich niet eens meer over hun lijden want zelfs dat lijkt hun nutteloos. Ze laten zich vaak wel door familieleden overhalen nog eens een nieuwe poging te ondernemen maar dat gebeurt dan alleen om die familieleden een plezier te doen. Innerlijk zijn ze bij voorbaat al overtuigd dat het niets uit zal halen. De innerlijke afweerhouding vormt de grootste belemmering op de weg naar gezondheid. Gorse kan helpen de innerlijke blokkade op te heffen zodat de persoon zich openstelt voor behandeling. Het zich innerlijk vastklampen aan de ziekte is in laatste instantie de oorzaak van de ongeneeslijkheid. Gorse werkt in zo’n geval als een psychisch overtuigingsmiddel en kan geprobeerd worden bij alle chronische degeneratieve kwalen waarbij stilstand in de genezing is ingetreden en het succes van de behandeling stagneert.

 •         Gorse mensen hebben doorgaans een bleke gelaatskleur en donkere kringen onder de ogen.

Heather ( Calluna vulgaris )

Heather mensen moeten in het middelpunt staan en hebben altijd publiek nodig. Ze verkering in de mening dat hun hele omgeving belangstelling heeft voor hun doen en laten. Geheimen kennen ze niet en ze spreken dan ook met wildvreemden over hun problemen. Het gaat er maar om dat er iemand naar hen luistert. Ze mengen zich graag in gesprekken van anderen want ze voelen zich aangesproken door iedereen die zich in hun nabijheid vindt. Vaak staan ze net wat te dicht bij de persoon en raken die aan tijdens het gesprek. Heather mensen zijn volledig met zichzelf bezig en denken alleen aan zichzelf. Dat is de reden waarom ze zo slecht luisteren; ze hebben geen belangstelling voor andermans problemen, alles draait bij hen om de eigen persoon. Hun zinnen beginnen meestal met “ik”. In een absoluut onvermogen om alleen te zijn, klampen ze zich steeds aan anderen vast. Ze zijn psychisch volledig afhankelijk van de hulpvaardigheid van anderen. De toewijding die ze in hun overmatige behoefte aan sympathie nodig hebben, dwingen ze anderen af. Dat die hun gedrag als zeer veeleisend ondergaan en ten slotte alleen nog uit beleefdheid luisteren, ontgaat hen geheel. Het misverstand waaraan de Heather persoon lijdt, is dat hij bij anderen zoekt wat slechts in de diepte van zijn eigen ziel te vinden is, namelijk dat vertrouwen dat de angst overwint.

Holly  ( Ilex aquifolium )

Holly  helpt bij symptomen als woede, haat, nijd, jaloezie, wantrouwen, wraakzuchtigheid. Holly mensen leven doorlopend met een irriterende onrust en ontsteken gemakkelijk in woede en verliezen dan vaak hun zelfbeheersing. Ze beklagen zich vaak over anderen aan wie ze de schuld van hun slechte humeur toedichten. In het algemeen weten ze voor alles steeds een schuldige te vinden, op wie ze de verantwoordelijkheid voor eigen falen kunnen afwentelen. Hollymensen verweren zich tegen liefde en genegenheid maar in principe wijzen ze juist datgene af wat ze het hardst nodig hebben. De eerste stap is de geblokkeerde gevoelens met de bloesem Holly weer los te maken.

 • Hollymensen lijden vaak, overeenkomstig hun temperament, aan koortsige en agressieve ziekten zoals plotseling optredende koorts, ontstoken vuurrode, brandende of jeukende huiduitslag, allergieën, galkoliek, hoesten = ik heb maling aan jou, braken = ik kots ervan, zijn reacties van agressie of uitbarsting van een Hollygesteldheid.

Honeysuckle  ( Lonicera caprifolium )

Honeysuckle mensen leven meer in het verleden dan in het heden omdat het heden hen niet veel te bieden heeft, ontvluchten ze het in hun herinneringen aan betere tijden. Ze bekijken het heden in relatie tot het verleden en komen tot de conclusie dat het vroeger allemaal mooier was. Als gevolg van de onbevredigende situatie van het ogenblik wordt het verleden verheerlijkt. In gesprekken met anderen komen ze steeds op de “goede oude tijd“ terug en ze beginnen vaak met de woorden: ”Vroeger, dat was nog eens een tijd”. In hun dagdromen leveren ze zich over aan hun liefste ervaringen. Ze concentreren zich slecht op hun werk want hun gedachten dwalen steeds af. Er zijn ook Honeysuckle mensen die een onbestemd verlangen hebben zonder te weten waarnaar ze nu eigenlijk verlangen, hoewel dit gevoel hen innerlijk lijkt te verteren. Ze vinden hun leven hol en leeg en voelen  diep in hun innerlijk dat het hun aan iets ontbreekt, zonder te kunnen zeggen wat. Hoogst waarschijnlijk hangt dit onbestemde verlangen wel degelijk samen met reële gebeurtenissen die betrokkene ooit in het verleden heeft ervaren. Hij kan er zich echter niets meer van herinneren omdat ze zich in zijn vroegste jeugd of zelfs eerder (reïncarnatie) hebben voorgedaan. Een Honeysuckle toestand is vervreemd zijn van de werkelijkheid en berusten principieel op een werkelijk beleefde gebeurtenis. De blik is doorlopend achterwaarts gericht, de toekomst biedt geen perspectief en gevoelsmatig raakt men verstard.

 • Honeysuckle mensen lijden vaak aan hartklachten. Die trachten hen symbolisch te herinneren aan het feit dat ze hun ‘hart’ dat wil zeggen hun gevoelens van verleden naar heden moeten verplaatsen.

Hornbeam  ( Carpinus betulus )

Mensen die Hornbeam nodig hebben voelen zich overbelast. Ze menen op zeker ogenblik niet tegen de last van het dagelijks leven opgewassen te zijn. Ze voelen zich slap en krachteloos en lijden een aan diepe geestelijke vermoeidheid. Ze worden elke morgen wakker met het bekende maandag – ochtendgevoel en blijven het liefst zo lang mogelijk in bed liggen maar hoe langer ze blijven liggen hoe uitgeputter ze zich voelen. Bij de gedachte aan het werk te moeten voelen ze hun krachten nog verder afnemen. Merkwaardigerwijs vlot het werken dan vrij aardig als ze er eenmaal aan begonnen zijn. Een Hornbeam gesteldheid is een vorm van psychische uitputting en het gevolg van een eenzijdige mentale overbelasting en is een alarmsignaal.

Impatiens  ( Impatiëns glanduligera)

Impatiens mensen hebben altijd haast en veroorzaken overal waar zij komen drukte en bedrijvigheid. Ze werken en spreken snel, bewegen zich snel
en werken hun maaltijden in recordtijd naar binnen. Het lijkt wel alsof ze worden aangedreven door een innerlijke raket want ze jagen zichzelf voortdurend op, tot uitputtens toe en sporen bovendien anderen aan tot meer spoed. Uit ongeduld reageren ze vaak overtrokken en geprikkeld en ze zetten algauw een mond op als het hun te langzaam gaat. Hun opvliegende drift is in de regel echter even snel weer uitgedoofd. Ze werken het liefst alleen omdat het ‘trage’ tempo van anderen hen op de zenuwen werkt. Die sterke onafhankelijkheidsdrang is er vaak de oorzaak van dat ze zich eenzaam voelen. Als ze ergens moeten wachten worden ze daar heel nerveus van. Ze ijsberen dan ongeduldig door het vertrek en worden in beslag genomen door gedachten wat zij intussen alweer hadden kunnen doen. Vanwege hun hectische, jachtige manier van leven gaan zij meestal gebukt onder een zware nerveuze druk. Ze kunnen moeilijk afstand nemen en zich ontspannen. Worden ze ziek dan zullen ze kwaad worden en willen medicijnen die vooral snel werken.

 • Aansluitend bij hun temperament lijden ze vaak onder innerlijke en uiterlijke spanning, aan pijn en kramp in spieren, aan rugpijn, nerveuze maag- en darmklachten, nerveuze jeukprikkel. De toegenomen innerlijke spanning kan de bloeddruk verhogen, de mentale snelheid versnelt de hartslag.

De oorzaak kan liggen in te vroeg geboorte. Daardoor kan het gevoel ontstaan nooit mee te kunnen komen, anderen niet bij kunnen houden. Ze zijn hun leven opgejaagd begonnen en vele jaren later voelen ze dat nog.

Larch ( Larix decidua )

Larch mensen beschouwen zichzelf als minder flink dan anderen. Door hun gebrek aan zelfvertrouwen twijfelen ze aan hun eigen bekwaamheden en bewonderen ze de successen van anderen. De angst te kort te schieten kwelt hun onophoudelijk. Tegenover anderen voelen ze zich minderwaardig;
ze zijn in de omgang met hen, uit angst te falen, schuchter en geremd. Ze zijn uitermate gevoelig voor kritiek en berispingen en kunnen daarop zeer heftig, zoals in woede, reageren. Ze twijfelen aan succes omdat ze menen het niet te kunnen. Ze zijn onzeker over wat ze kunnen presteren.
Ze verwachten mislukkingen omdat ze aan de eigen bekwaamheid twijfelen. Examenangst begint al weken voor het examen en neemt toe naarmate de datum van het examen nadert. De persoon is moedeloos en zou het liefst bij voorbaat opgeven, soms beginnen ze niet eens meer aan iets nieuws. Ze hebben groot respect voor gezagsdragers en gaan voortdurend gebukt onder faalangst. Ze gaan hevig gebukt onder het gevoel een mislukkeling te zijn en worden op den duur overmand door een diepgaand gevoel van verdriet. Hun ernstig ondermijnde gevoel van eigenwaarde brengt hen ertoe zich willoos door de stroom van de gebeurtenissen te laten meevoeren. Een Larch toestand is sterk verweven met de persoonlijkheidsstructuur maar kan ook ontstaan door invloeden van buitenaf. Vooral in de kinderjaren als een kind veel negatieve opmerkingen ingeprent heeft gekregen.

 • Als stotteren niet door een schokkende ervaring is veroorzaakt, ligt de oorzaak vaak in de Larch gesteldheid. Bij leerproblemen dient aan Larch gedacht te worden. Bij impotentie is Larch eveneens het belangrijkste middel.

Mimulus  ( Mimulus guttatus)

Mimulus mensen zijn bang, heel gevoelig en in de eerste plaats schrikachtig. De opvallendste eigenschap is de angst die betrekking heeft op concrete zaken, nieuwe situaties en alledaagse dingen. Ze zijn overgevoelig voor uitwendige prikkels. Ze kunnen slecht tegen hitte, koude, lawaai, schel licht, onvriendelijke opmerkingen of de agressiviteit van anderen. Ze zijn bang voor; ziekten, onweer, water, pijn, injecties, tandarts, ongevallen, vliegen, inbraak, dieren enzovoort. Vaak zijn de mensen in hun omgeving genoodzaakt terdege rekening te houden met hun gevoeligheden en angsten waardoor zij zich getiranniseerd gaan voelen. Dit gebeurt echter niet met opzet; betrokkene wordt zozeer door angsten en dergelijke beheerst dat ze hem geen andere mogelijkheid laten. Mimulus mensen zijn vaak gesloten en proberen hun angsten voor hun omgeving te verbergen, al kunnen ze hun overgevoeligheden niet verbergen. Hoe minder ze zichzelf ontzien, des te gevoeliger worden ze.

Mustard  ( Sinapis arvensis )

Mustard mensen lijden aan perioden van diepe neerslachtigheid, die zonder herkenbare oorzaak of aanleiding van buitenaf, optreden en even snel weer verdwijnen. Het lijkt zoals Edward Bach het uitdrukt “alsof een koude donkere wolk hen overschaduwt en licht en levensvreugde voor hen verbergt”. Zelf beschrijven ze dit gevoel als een sensatie van totale innerlijke leegte, waarin opeens alles zinloos en duister lijkt, alsof iemand het licht uitgedaan heeft. Deze gesteldheden, die in de vorm van echte aanvallen als een donderslag uit heldere hemel optreden, kunnen variëren van melancholie, somberheid, onlust en slecht humeur tot zware depressies. In de geneeskunst worden depressies zonder aanleiding of oorzaak van buitenaf, optredende aanvallen, endogene depressies genoemd, dat wil zeggen uit het innerlijk komend. Ze hebben het gevoel dat het hun aan één of ander ontbreekt, al weten ze niet wat het is. Het contact met het eigen hoger zelf is geblokkeerd en ze kunnen niet uit hun eigen bron putten. Daardoor ontstaat het gevoel van totale innerlijke leegte en omdat ze zich niet bewust zijn van wat er in hun eigen innerlijk afspeelt, schijnt het gevoel van leegte geen oorzaak te hebben.

 • Mustard mensen maken vaak een gesloten indruk en bewegen zich traag; ten gevolge van hun zwaarmoedigheid zijn ze letterlijk verlamd in hun activiteiten. Doordat ze het liefste met hun problemen alleen zijn, trekken ze zich meestal van hun omgeving terug. Hun klachten zijn meestal gebrek aan eetlust, slapeloosheid, hoofdpijn en een onbestemd lichamelijk onbehagen.

Oak ( Quercus robur )

Oak mensen zijn verantwoordelijke, betrouwbare mensen die dan ook heel wat presteren. Deze mensen hebben een overdreven en verkeerd begrepen plichtsbesef dat ze dwingt om zelfs in de grootste moeilijkheden verbeten door te vechten. Voor de omgeving lijken deze mensen gezegend met veel verantwoordelijk-heidsbesef en maken ze een betrouwbare indruk omdat ze veel presteren, nooit opgeven en vaak zelfs nog andermans lasten helpen dragen. Dat zij echter voortdurend teveel van zichzelf eisen en roofbouw plegen op hun lichaam, schijnt nauwelijks iemand te merken omdat zij nooit klagen en ogenschijnlijk gezegend zijn met een robuuste constitutie. In werkelijkheid negeren ze eenvoudigweg alle mogelijke dieptepunten met inbegrip van vermoeidheid, hoofdpijnen en zwaktetoestanden. Ze weigeren toe te geven dat er ook voor hún prestatievermogen bepaalde grenzen zijn en dwingen zichzelf met ijzeren wil tot volhouden. Alle lichtere klachten worden consequent onderdrukt. Ziekten proberen zij zo snel mogelijk de baas te worden om hun vermeende verplichtingen te kunnen nakomen. Die zijn echter allang gedegradeerd tot een alibi voor de prestatiedruk die zij zichzelf plegen op te leggen. Het offer dat zij voor deze extreme manier van leven en werken brengen, is een fors deel van hun levensvreugde en de prijs die ze ervoor moeten betalen is een sterke fysieke en emotionele toestand van spanning en verkramptheid, die zich vooral manifesteert in een plankharde rugmusculatuur. Het is voor deze mensen vaak bitter te moeten erkennen dat hun ware motivatie niet het plichtsbesef is maar een innerlijk vasthouden aan hun totaal overspannen leef- en werkpatroon, gekoppeld aan hun absoluut onvermogen zich te ontspannen en los te laten.

Olive  ( Olea europaea )

Mensen die Olive nodig hebben zijn fysiek en psychisch aan het eind van hun Latijn. Ze zijn dermate uitgeput dat het leven hun als één grote langdurige inspanning voorkomt. Alledaagse dingen als baden, tandenpoetsen en naar het toilet gaan komen hun voor als een onneembare hindernis. Ze zien er bleek uit en hun gezicht heeft weinig uitdrukking. Ze komen apathisch over. Ze spreken alleen als hun iets gevraagd wordt en dan met zachte stem. Ze zijn volkomen futloos en willen maar één ding; slapen. Een Olive toestand treedt op na te hard werken, chronische overbelasting, zorgen, langdurige ernstige ziekte of na een enkele grote krachtsinspanning. Duidelijk is dat het geheel van reserves aan energie uitgeput is. De persoon is niet meer in staat zijn taken en plichten te vervullen en heeft nergens meer plezier in want zelfs daarvoor heeft hij geen kracht meer. Zelfs liefhebberijen of dingen waaraan de persoon altijd veel vreugde heeft beleefd, heeft nu hun bekoring voor hen verloren. In hun vrije tijd hangen ze lusteloos rond en verdoen hun tijd met onverschillig naar televisie uitzendingen kijken die hun eigenlijk niet interesseren of in tijdschriften bladeren zonder één artikel helemaal te lezen. In zo’n episode verloopt hun leven zeer eentonig en onbevredigend en lijkt iedere zin eraan te ontbreken.

Pine ( Pinus sylvestris )

Mensen die de bloesem Pine nodig hebben, lijden constant aan een slecht geweten en ze voelen zich vaak schuldig en vinden daardoor innerlijk geen rust. Het Pinebeeld vertoont sterk masochistische trekken. De persoon heeft het gevoel zichzelf doorlopend voor een of ander te moeten straffen. Pine mensen zijn nooit tevreden over zichzelf en richten hun agressie tegen zichzelf. Vaak nemen zij zelfs de verantwoordelijkheid voor de fouten van anderen op zich. Als ze een standje krijgen, kwellen ze zichzelf op zelfdestructieve manier met zelfverwijten, zonder zich af te vragen of die wel gerechtvaardigd zijn. Wanneer ze worden geprezen, proberen ze hun eigen verdiensten te bagatelliseren en weg te cijferen. Ze kunnen moeilijk een geschenk aannemen omdat ze vinden dat ze het niet hebben verdiend. In principe zijn ze nooit tevreden over zichzelf en houden ze zichzelf steeds voor dat ze het nog veel beter hadden kunnen doen, zelfs als hun inspanningen succesvol zijn. Als ze eens wat minder goed kunnen presteren of zelfs ziek zijn, geven ze zichzelf daarvan de schuld Ook op seksueel gebied gaan zij gebukt onder hevige schuldgevoelens. Pine is een van de Bachbloesemremedies waaraan de grootste behoefte bestaat.

Red Chestnut   ( Aesculus carnea )

Red Chestnut mensen leven in constante angst en zorgen om anderen. Het lijkt wel alsof hun hele denken draait om welzijn en gezondheid van hun familieleden en hun vrienden en kennissen. Vaak lopen ze vooruit op eventuele moeilijkheden en ze halen zich altijd het ergste in het hoofd. Als een naaste familielid zich ook maar enigszins onwel voelt of een kleinigheid mankeert, denken ze dadelijk aan een ernstige ziekte. Is een gezinslid op de afgesproken tijd niet thuis, dan maken ze zich ogenblikkelijk bezorgd en vrezen ze al het ergste. Een Red Chestnut toestand is de vervreemding van het ik. Ze worden op indirecte wijze door anderen overheerst doordat hun gedachten alleen nog maar om het welzijn van anderen draaien. Doordat hun eigen angsten en zorgen op anderen worden geprojecteerd, raken ze het bewustzijn van zichzelf meer en meer kwijt. Het is een misverstand dat er niet werkelijk van iemand wordt gehouden als men zich geen zorgen over die persoon maakt. Angst en zorgen van de Red Chestnut persoon bieden anderen geen wezenlijke hulp, integendeel, ze belasten de betrokkenen en beperken hen in hun vrijheid.

Rock Rose  ( Helianthemum nummularium )

Rock Rose is geïndiceerd voor psychisch uitzonderlijke situaties die gekenmerkt worden door gevoelens als paniek, ontsteltenis, huivering en schrik of doodsangst. Als betrokkene schrikt, is hij of zij het eerste moment welhaast verlamd en niet tot reageren in staat. De persoon voelt zich in zo’n situatie volstrekt hulpeloos en weet zich geen raad meer. Het gevoel dat er nergens meer een uitweg is, drijft betrokkene in extreme gevallen zelfs tot de rand van krankzinnigheid en gunt hem geen ruimte voor ook maar één heldere gedachte. Tot de gebeurtenissen die zo’n acute angstreactie kunnen uitlokken, behoren levensgevaarlijke situaties, een acute ernstige ziekte, angstwekkende medische diagnoses en abrupte schriksituaties. Daarnaast zijn er ook chronische Rock Rose toestanden, gekenmerkt door de neiging om onaangename dingen schoksgewijs te verwerken. Mensen met dit persoonlijkheidstype zijn fijnbesnaard en hebben een opmerkelijk gevoelig zenuwgestel. Ze hebben algauw het gevoel dat er teveel van hen wordt gevergd en raken dan snel ten prooi aan paniek. Drukte, nervositeit en onrust in hun omgeving hebben een slopende uitwerking op hen. Vaak worstelen zij ook nog met nachtmerries waarin het oorzakelijk trauma meestal in symbolische vorm maar soms ook als een heldere herinnering, een belangrijke rol speelt.

 • Als gevolg van de paniek kunnen de volgende lichamelijke symptomen optreden; verlammingen, bewusteloosheid, plotselinge doofheid, stomheid, ijzig koud zijn, beven, verlies van zelfbeheersing. Vatbaar voor neuroses, klachten van het vegetatief zenuwstelsel, hormonentekort in de bijnieren. De paniekachtige angstgevoelens kunnen vaak veroorzaakt worden door complicaties bij de geboorte waaraan geen bewuste herinneringen zijn.

Rock Water ( Aqua petra )

Mensen van het Rock Water type hebben idealen. Ze zijn ooit in hun leven met zichzelf overeengekomen dat bepaalde dingen juist zijn en spannen zich in daarnaar te leven. Daardoor zijn ze vaak hard voor zichzelf en ontzeggen zij zich heel wat dat niet strookt met hun rotsvaste principes. In hun streven ook anderen van hun idealen te overtuigen trachten ze een voorbeeld te zijn. Rock Water mensen zijn overdreven principieel en kunnen zo een innerlijke gevangenis bouwen door krampachtig vast te houden aan al te strenge principes en (bekrompen) morele voorstellingen. Om hun principes trouw te blijven moeten ze zichzelf veel ontzeggen. De voortdurende onderdrukking van alles wat naar zintuiglijk genot zweemt leidt op den duur tot een veel te grote nadruk op het verstand en tot emotionele verstarring, gekenmerkt door het onvermogen om waarachtige diepe vreugde te ervaren.

 • De krampachtige houding komt lichamelijke vaak tot uitdrukking in ziekten die eveneens met verstarring te maken hebben zoals stijve gewrichten en arteriosclerose.

Scleranthus ( Scleranthus annuüs )

Scleranthus mensen zijn veelzijdig en geestelijk beweeglijk. Daardoor kunnen zij een zaak van twee kanten bekijken en zijn ze in staat in uitersten te denken. Ze vinden het moeilijk om uit twee mogelijkheden te kiezen omdat ze voortdurend beide kanten van het probleem in het oog houden en daarom soms letterlijk om de beslissing worstelen. Als ze eindelijk een besluit hebben genomen maken zie die vaak ongedaan. Daardoor raken ze vaak innerlijk verscheurd. Deze mensen kunnen buitengewoon grillig zijn in hun doen en laten. Ook hun stemmingen wisselen vaak en in extreme mate. Ze dwalen gemakkelijk af of springen van het ene onderwerp over op het andere. Vervolgens krijgen ze lichamelijke symptomen die aansluiten bij hun psychische toestand.

 • Afwisselend geeuwhonger en gebrek aan eetlust, afwisselend diarree en constipatie, afwisselend sterke geprikkeldheid en oververmoeidheid, overdag vermoeid en ’s nachts slapeloosheid omdat het juiste evenwicht tussen spanning en ontspanning ontbreekt, onregelmatige bloeddruk nu eens te hoog dan weer te laag, voortdurend verspringen van symptomen; ze komen op zonder aanleiding en verdwijnen weer even plotseling, door het lichaam schietende pijnen, evenwichtsstoornissen, wagenziekte, zeeziekte, zwangerschapsbraken.

Symbool van de bloesem Scleranthus is de weegschaal en “het midden”.

Kernzin: ontwikkeling tot levensvreemdheid.

Star of Bethlehem (Ornithogalum  umbellatum)

Star of Bethlehem-mensen hebben verwondingen opgelopen in het leven. Een psychische schok kan het hele energetische zenuwstelsel ontregelen. Zij lijden aan malende gedachten, echter alleen van nare, pijnlijke situaties. Het verdriet bij teleurstellingen of na een ongeval of het verlies van een dierbare. De gevolgen van een zwangerschap of een geboortetrauma of schok uit de jeugd kan heden ten dage nog grote gevolgen hebben. En bij iedere verwonding/kwetsing wordt de wond weer verder opengereten. Een oude blokkade die ieder mens heeft is het trauma van de geboorte. Dit is de reden dat bij iedere combinatie van bloesemremedies standaard de bloesem remedie Star of Bethlehem moet worden toegevoegd. De remedie helpt de blokkades van oude wonden op te lossen. En geeft blijheid.

Tip: Bij iedere geboorte kunt u 6 druppels Star of Bethlehem in het badwater van de baby  doen of het flesje in het bedje te leggen om zodoende de geboorteschok te “neutraliseren”. Star of Bethlehem staat voor oude en nieuwe trauma’s en kwetsingen. Het kan zijn dat door oude shocks je het gevoel kan hebben dat iedere kwetsing, hoe klein in de ogen van anderen misschien ook, de oude wond telkens dieper wordt opengereten. Deze remedie zorgt ervoor dat je ’s nachts oude trauma’s in je dromen verwerkt.

Star of Bethlehem is het middel tegen al die situaties die op een of andere manier niet verwerkt zijn. Het is nuttig bij de volgende moeilijkheden:

 • Psychische shock
 • Zwaar leed
 • Psychische nood
 • Teleurstellingen
 • Ernstig ongeval
 • Verlies van een familielid
 • Schokkend nieuws
 • Tegen gevolgen van een in het verleden opgetreden schok bijvoorbeeld uit de jeugd, geboortetrauma, zwangerschap.

Ook lichamelijke verwondingen die voor de betrokken lichaamscellen een schokervaring zijn geweest, behoren tot het indicatiegebied van Star of Bethlehem:

 • Hersenschudding
 • Hersenletsel
 • Halswervelletsel
 • Breuken

Sweet Chestnut  ( Castanea sativa )

Mensen die in de Sweet Chestnut toestand verkeren zijn tot vertwijfeling gevallen. Zij zijn als gevolg van onverwachte rampspoed, een persoonlijke slag of een schijnbaar uitzichtloze situatie, aan de grens van hun draagkracht gebracht. Ze weten niet meer wat te doen want ze hebben inmiddels alles geprobeerd. Ze zijn wanhopig en ze zien geen uitweg meer. Daar alles in hun ogen zinloos lijkt, ervaren zij in hun innerlijk een peilloos diepe leegte.
Ze geloven dat zij hulpeloos zijn overgeleverd aan hun lot en voelen zich volslagen alleen gelaten met hun pijn en verdriet. Hun psychisch lijden is zo hevig dat het in hun ogen ondraaglijk lijkt. In hun hopeloosheid voelen ze zich zelfs van God verlaten en zijn ze bang dat ze door het lot zullen worden vermorzeld. Ze kunnen niet meer bidden of huilen en hebben het gevoel totaal te zijn afgesneden van de wereld met haar licht en warmte. Mensen in de Sweet Chestnut toestand houden hun lijden voor zich. Zij houden zelfs aan de uiterste grens van hun draagkracht hun emoties in bedwang. In de Sweet Chestnut toestand is er nog sprake van discussie en een wanhopig gevecht tegen het schijnbaar onontkoombaar noodlot.

Vervain  ( Verbena officinalis )

Vervain mensen kunnen warm lopen voor het een of ander; het zijn idealisten. Hun enthousiasme kent geen grenzen en ze zetten zich tot uitputtens toe in voor een zaak. Met grote geëngageerdheid en gloedvolle uiteenzettingen proberen zij anderen voor hun ideeën en voorstellingen te winnen. Als ze hierbij op weerstand stuiten, reageren ze buitengewoon heftig. Ze proberen dan fanatiek en met agressief klinkende stem de ander te overschreeuwen. Als dit niet lukt, raken ze totaal gedeprimeerd. Hun teleurstelling is vaak zo hevig dat deze tot diepe depressies leidt, episodes waarin het hun aan elk greintje fut ontbreekt. De ervaring dat zij niet in staat waren een situatie naar hun hand te zetten, is voor deze mensen ronduit verpletterend. Hieruit komt tevens hun uitgesproken gevoeligheid voor onrecht voort. Vervain types streven verheven idealen na. Ze zetten er zich met bekeringsijver voor in en huldigen daarbij vaste principes waarvan zij zelden afwijken. Door de extreem hoge eisen die zij aan zichzelf stellen, zetten ze zich echter in psychisch opzicht onder zware druk.

 • Hun bij uitstek extraverte manier van leven en hun neiging constant teveel van zichzelf te vergen leiden tot een permanente spanningstoestand en ze hebben bijna voortdurend last van stress en op den duur hebben ze last van extreme innerlijke verkramptheid waardoor ze niet meer in staat zijn afstand te nemen en los te laten. Verder kunnen ze last krijgen van spierkramp, verhoogd bloeddruk, krampende koliekaanvallen, hoofdpijn, nervositeit en nerveuze tics, innerlijke onrust, overmatig geïrriteerd zenuwgestel.

Vine ( Vitis vinifera )

Vine mensen maken naar buiten toe een heel bekwame en vooral uiterst zelfverzekerde indruk. Ze lijken geboren leidersfiguren te zijn en zijn daarvan ook geheel overtuigd. In tijden van crises behouden ze dank zij hun bevattingsvermogen en tegenwoordigheid van geest het overzicht en ze zijn vaak redders in nood. Hun grote doorzettingsvermogen en hun sterke wil houden gelijktijdig het gevaar in dat deze vaardigheden voor zelfzuchtige doeleinden worden misbruikt. Het verwijt van machtshonger en dominantie stuit meestal op onbegrip omdat ze ervan overtuigd zijn dat zij dank zij hun ‘grotere bekwaamheid’ anderen het beste dienen door hen te laten zien wat ze te doen hebben. Dit alles doen zij onder het motto: het doel heiligt de middelen. Zodra zij met moeilijkheden worden geconfronteerd, kunnen ze erg boos worden en hun geduld verliezen. Ze wijzen kritiek van de hand en houden stug vast aan hun eigen mening.

Het woord onbuigzaam is typerend.

Walnut  ( Juglans regia )

Walnut is de bloesem voor een nieuw begin. Het middel vergemakkelijkt bij belangrijke veranderingen in het leven van een mens de omschakeling op de nieuwe levensomstandigheden en helpt het oude los te  laten en het nieuwe te aanvaarden. Het wordt ook wel de bloesem van de doorbraak genoemd. Het is het middel dat ons helpt al dergelijke overgangsfasen zonder spijt te passeren zonder terugblik op het verleden, zonder angst voor de toekomst en daardoor bespaart het ons de mentale en lichamelijke belasting die zo veelvuldig samengaat met dergelijke gelegenheden. Walnut is ook bij innerlijke veranderingsfasen, hormonale verandering en geestelijke ontwikkelingsprocessen een goed hulpmiddel. Speciale toepassingsgelegen -heden zijn; verhuizing, verandering van beroep, verandering van school, scheiding, bekering tot andere religie, pensionering, genezing na langdurige ziekte, invaliditeit, tanden krijgen, puberteit, climacterium, midlifecrisis, zwangerschap, geboorte, dood. Een Walnutgesteldheid wordt ook wel omschreven als; conflict tussen onze innerlijke noodzaak en de dwang en invloed van buitenaf. Walnut helpt bij de eigen overtuiging te blijven en naar eigen overtuiging te leven en te handelen. Walnut beschermt tegen storende (fijnstoffelijke) invloeden van buitenaf, geeft een beter weerstandsvermogen en helpt ondanks alle beïnvloeding desnoods tegen de stroom op te roeien.

 • Walnut is ook geschikt voor de plaatselijke behandeling van door littekens gestoorde energiestromen. Zulke onderbrekingen van de vitale energiestroom kunnen op afstand de meest uiteenlopende problemen veroorzaken.

Water Violet ( Hottonia palustris )

Water Violet mensen zijn hele zelfstandige, bekwame mensen die vanwege hun hoge kwaliteiten en tolerantie bij iedereen populair zijn. In problematische situaties houden ze het hoofd koel; het zijn gezochte adviseurs omdat ze objectief oordelen en niet proberen anderen hun wil op te leggen. Ze mengen zich niet in andermans aangelegenheden want ze hebben niet graag dat anderen zich met de hunne bemoeien. De innerlijke distantie tot hun omgeving, door anderen hoog aangeslagen, kan na verloop van tijd een ernstig probleem worden doordat ze gepaard gaat met een zeker superioriteitsgevoel. Ook kan trots en arrogantie een steeds grotere rol gaan spelen. Door innerlijke distantie en verheffing trekken ze zich steeds meer in zichzelf terug en kunnen ze solisten en outsiders worden. Daardoor zijn ze voor anderen steeds moeilijker te benaderen en dat leidt tot eenzaamheid en contactproblemen. Omdat bij groeiende trots, innerlijke distantie en afscherming het vermogen gevoelens als begrip, genegenheid of zelfs liefde voor hun medemens op te vatten steeds verder afneemt, kan er in extreme gevallen zelfs echte gevoelsarmoede optreden.

 • Deze gevoelsmatige houding komt lichamelijk vaak tot uitdrukking in pijnlijke halswervels en stijve nek, aansluitend bij het gebrek aan bescheidenheid en het onvermogen ook eens het hoofd te buigen.

Deze mensen zijn meestal overgevoelig voor aanraking en vaak seksueel overprikkeld; in feite maakt hun huid op symbolische manier duidelijk dat zij het contact met hun omgeving als te intensief ervaren. Hoe meer zij zich inspannen om hun fysieke behoeften te negeren, des te sterker zich in hun innerlijke duistere, onbeheerste driften roeren.

White Chestnut ( Aesculus hippocastanam )

White Chestnut mensen kunnen hun denken moeilijk uitschakelen. Hun gedachten blijven door hun hoofd tollen zonder dat ze er iets tegen kunnen doen. Doordat die gedachten zich voortdurend herhalen als op een grammofoonplaat waarbij de naald in een groef is blijven steken worden ze van alle rust beroofd en blijven de problemen hangen zonder tot oplossingen te komen. De gedachten zijn nutteloos en hinderlijk en  het is een vorm van dwangmatig denken. Hun denken is een eigen leven gaan leiden en laat zich niet meer onder controle brengen, al doet de betrokkene daar nog zoveel moeite voor. Vaak worstelt de persoon met zinloze problemen waarvoor hij maar geen oplossing kan vinden of voert hij in gedachten een eindeloze dialoog. Soms wordt een melodie opgevangen die hem daarna dagenlang blijft achtervolgen. ’s Avonds ligt hij vaak uren slapeloos in bed omdat hij er maar niet in slaagt zijn denken tot rust te brengen.

 • Er treedt hoofdpijn op, de concentratie wordt bemoeilijkt, de voorhoofdhuid voelt gespannen aan, de ogen gaan prikken, de persoon wordt nerveus en onrustig.

Wild Oat ( Bromus ramosus )

Wild Oat mensen zijn constant op zoek. In hun pogingen iets bijzonders te presteren hebben ze al heel wat ondernomen maar datgene dat bij hen past nog niet gevonden. Ze zijn niet tevreden met hun bestaan omdat ze geen duidelijk bepaald doel voor ogen hebben. Deze mensen wisselen vaak van beroep, van partner, van huis en ze beginnen aan veel dat ze niet afmaken omdat ze in niets echt voldoening kunnen vinden. Ze hebben vaak het gevoel dat het leven aan hen voorbij gaat en dat ze hun kostbare tijd verspillen. Ze voelen zich in deze toestand diep ongelukkig maar weten niet hoe ze er verandering in kunnen brengen. Het vruchteloos zoeken naar zin en doel wordt vaak gecompenseerd met genotzucht of carrière. Wat domineert is een gevoel van leegte die blijkbaar door niets te vullen is.

De Wild Oat situatie komt ook tot uitdrukking in lichamelijke symptomen zoals:

 • Vage klachten die in geen enkel ziektebeeld in te passen zijn.
 • Een niet specifiek gevoel van onwelzijn.
 • Het gevoel ziek te zijn zonder dat er bepaalde concrete klachten optreden.
 • Infecties die in het beginstadium blijven steken.

Het zoeken naar en wachten op de eigen ware roeping in het leven.

Wild Rose ( Rosa canina)

Wild Rose mensen hebben innerlijk de strijd opgegeven. Ze zijn ongelukkig en laten zich volledig gaan zonder ook maar iets te ondernemen om verandering in hun toestand te brengen. Omdat deze mensen zich niet meer kunnen voorstellen dat er aan hun situatie ooit iets zal veranderen, schikken ze zich zonder klagen; ze zijn apathisch, doen niet meer mee, tonen geen belangstelling meer voor hun omgeving. (Aan elke vorm van berusting gaat vaak de weigering vooraf een uitwendige situatie te nemen voor wat ze is). Alles laat hen onverschillig want ze gaan ervan uit dat alles toch zinloos is. Ze nemen aan dat hun rampspoed door het lot werd voorbeschikt, dat hun ziekte erfelijk was bepaald of absoluut ongeneeslijk is, wie weet veroorzaakt door karma. Vaak is dit een chronische toestand en is betrokkene zich er niet eens meer van bewust omdat de persoon het inmiddels als normaal is gaan beschouwen of de Wild Rose gesteldheid is deels overwonnen maar speelt onbewust bij alles wat ze doen nog een rol. Ook zijn er Wild Rose mensen die wel actief zijn maar vaak doen ze alleen nog dingen uit plichtsgevoel zonder er plezier aan te beleven. Ook zijn er Wild Rose mensen die anderen kunnen bezielen en meeslepen maar innerlijk zijn ze er niet bij betrokken. Andere Wild Rose mensen maken naar buiten toe een blijmoedige indruk en proberen hun innerlijke leegte voor anderen te verbergen. In de Wild Rose toestand kunnen mensen op grond van de zinloosheid zelfmoord plegen, deze wordt tevoren zorgvuldig gepland.

 • Typische Wild Rose kenmerken zijn futloosheid, chronische vermoeidheid, spreken op veelal klankloze toon, bleke en deegachtige huid, de bloeddruk is vaak sterk verlaagd en kan met medicamenten niet genormaliseerd worden.

Een Wild Rose gesteldheid werpt de sterkste blokkade op tegen elke therapie.

Kernwoorden: fatalistische berusting en moedeloosheid.

Willow ( Salix vitellina)

Willow mensen hebben in hun leven al veel tegenslagen ondervonden. Ze voelen zich slachtoffer en weten voor hun ongeluk altijd wel een schuldige te vinden. In extreme gevallen de hele samenleving of zelfs het noodlot. Ze lopen rond met het idee dat ze onrechtvaardig bejegend worden maar in plaats van daarover met hun omgeving te praten, slikken ze hun woede in en trekken ze zich in toenemende verbittering uit het leven terug. Vol zelfbeklag uiten ze zich over hun vermeende lot. Een verwijt als: ”Waaraan heb ik dat verdiend?” wordt het thema van hun bestaan. Bij Willow is het negatieve element een instelling van de persoonlijkheid. Willow mensen nemen de agressie in zich op en die richt zich dan als autoagressie tegen de persoon zelf.

 • De lichamelijke manifestatie ervan is reuma. Hierbij keren afweercellen, die normaal binnendringende ziekteverwekkers moeten bestrijden, zich tegen het eigen lichaam, met name de gewrichten.

De persoon wordt zich pijnlijk bewust dat hij de oorzaak van zijn probleem bij zichzelf moet zoeken.

Kernwoord; zelfvernietiging.